Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου, Πινδάρου 4, 2480 Τσέρι, Λευκωσία +357 24 400 546

Διαχείριση αποβλήτων

Η Κύπρος ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, προσαρμόζει την εθνική της νομοθεσία στην αντίστοιχη Ενωσιακή και εφαρμόζει την προβλεπόμενη πολιτική στη διαχείριση όλων των αποβλήτων, μέρος των οποίων αποτελούν τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ). Από το 2011 η χώρα μας έχει θεσπίσει εξειδικευμένη νομοθεσία με στόχο τη ρύθμιση της διαχείρισης των ΑΥΜ. Έτσι έχουν καθοριστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑYΜ (όλων των τύπων π.χ. των προσομοιαζόντων με τα οικιακά απορρίμματα, εκείνων που έχουν επικίνδυνο ή μολυσματικό χαρακτήρα ή συνδυασμού τους) συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας ή/και τελικής διάθεσης αυτών, καθώς και οι άδειες που απαιτούνται για την διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων. Όλες οι υγειονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από την ποσότητα αποβλήτων που παράγουν, είναι υποχρεωμένες να διαχειρίζονται τα απόβλητά τους σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις και τους όρους που ορίζει ο νόμος. Για την πραγματοποίηση κάθε εργασίας συλλογής και μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) απαιτείται να υπάρχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου μεταξύ του παραγωγού και αδειοδοτημένης μονάδας.

H ειδική περισυλλογή των επικίνδυνων μολυσματικών αποβλήτων πραγματοποιείται από το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο παραγωγής τους την στιγμή που παράγονται.

Τα διαχωρισμένα απόβλητα τοποθετούνται σε κατάλληλους υποδοχείς συγκεκριμένου χρώματος και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ανάλογα με την φύση τους και την επεξεργασία στην οποία πρόκειται να υποβληθούν

Αποστείρωση → ΕΑΑΜ → ΚΙΤΡΙΝΑ HOSPITAL BOX Aποτέφρωση → ΜΕΑ, ΑΕΑ → ΚΟΚΚΙΝΑ HOSPITAL BOX

Back to top